Home
http://www.virbac.fr/ http://www.boehringer-ingelheim.com/ http://www.novartis.com/ http://www.bayervital.de/tiergesundheit
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Home  
  Kontakt  
  Privacy Policy  
  Login  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
      
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Wykłady online  
  Posters  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Prodkutky / Nowości  
  Ogłoszenia online  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Katalog Firm  
  Specjalizacja  
  WetSzkoły  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Galerie zdjęć  
  VetAgenda  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  ESAVS Kursy  


Vetagenda

ESAVS

Edutainment

Classifieds

Presentations
deutsch english español polski franç

start search
 
MAŁŻOWINY NOSOWE W NOSOGARDZIELI PSÓW BRACHYCEFALICZNYCH Z SYNDROMEM ODDECHOWYMmembers
Brachycefaliczny syndrom oddechowy to kombinacja różnych zaburzeń zwężających górne drogi oddechowe u psów i rzadziej kotów. Występuje często i może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia.

PROGRAM ŚWIATOWEJ ERADYKACJI PRYSZCZYCYmembers
Wiele lat temu kilkanaście krajów zaprzestało szczepień przeciwko pryszczycy, jednej z najbardziej zakaźnych chorób przeżuwaczy. Choroba nadal występuje i jest przyczyną olbrzymich strat ekonomicznych o zasięgu globalnym. Program powinien pomóc w eradykacji tej ogólnoświatowej choroby.

Diagnostyka ultrasonograficzna w wykrywaniu ciał obcych.members
Nie wszystkie ciała obce są widzialne na zdjęciach rentgenowskich, ale w przypadku występowania przewlekle sączących się przetok i ropni u psów pozostają ważnym punktem w diagnostyce różnicowej.

Zaawansowana małopłytkowość połączona ze skrętem śledziony (opis przypadku)members
Małopłytkowość u psów mająca różne przyczyny jest problemem zagrażającym ich życiu. W przypadku dwóch badanych pudli, przyczyną była masa wewnątrz jamy brzusznej, zidentyfikowana podczas operacji jako skręt śledziony, którego usunięcie było lecznicze.

ZDOLNOŚĆ ROZRODCZA LOCH PO POPORODOWYM ZASTOSOWANIU KLOPROSTENOLUmembers
Niezależne badania w ubiegłej dekadzie skupiły się na udoskonaleniu parametrów rozrodczych u loch poprzez stosowanie prostaglandyny w okresie poporodowym. Czy stosowanie analogów prostaglandyny F2 alfa (PGF2 alfa) w ciągu 24 do 48 godzin od wyprosienia przynosi korzystne rezultaty dla wydajności produkcyjnej loch i potomstwa? Ważne badania terenowe z Belgii!


WPŁYW DODATKÓW ŻYWIENIOWYCH NA TUCZ BYDŁAmembers
Czy dodawanie zestawu kwasu huminowego i fulwowego, FeedMAX 15™, naprawdę wpływa pozytywnie na zdrowie, tempo wzrostu, współczynnik wykorzystania paszy, właściwości mięsa opasów czy jest tylko stratą pieniędzy? Pytanie to hodowcy zadają lekarzom weterynarii. Jest to ciekawy problem.

POSTAWA WOBEC ZWIERZĄT ZMNIEJSZA DEPRESJĘmembers
Jak polepszyć jakość życia osób starszych? Co zrobić, aby nie czuli się osamotnieni w domach spokojnej starości? Badania absolwentki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu dowodzą, że kluczem do rozwiązania tych problemów może być podejście do zwierząt.

CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ CIRKOWIRUS ŚWIŃ PCV2 - ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWYmembers
Choroby związane z cirkowirusem świń typu 2 (PCV2) zgłaszane są na całym świecie od około 10 lat. Szczególnym problemem, prowadzącym do strat ekonomicznych, jest poodsadzeniowy zespół wyniszczający świń (PMWS). Autorzy, bazując na własnych doświadczeniach i wiedzy pozyskanej na różnych terenach, udokumentowali przede wszystkim drogi szerzenia się wirusa.

WSPÓŁCZYNNIK CIĄŻ U KLACZY INSEMINOWANYCH NASIENIEM SCHŁODZONYM PRZED ZAMROŻENIEMmembers
Jaki współczynnik ciąż można uzyskać, jeśli nasienie ogiera zostanie schłodzone na 18 godzin przed zamrożeniem? Jest to ważne zagadnienie dla przemysłu końskiego, ponieważ zapewnienie odpowiedniej kriokonserwacji nasienia tuż po pobraniu przeważnie nie jest możliwe.ARTYKULY

 • FORUM - REAKTYWACJA
 • PRZEWLEKŁA CHOROBA WYNISZCZAJĄCA: NOWE SPOJRZENIE
 • NOWY SYSTEM DEZYNFEKCJI
 • SZÓSTY ZMYSŁ (DZIKICH) ZWIERZĄT
 • INFORMACJE MEDYCZNE W INTERNECIE - POŻYTEK CZY SZKODA DLA PACJENTÓW?
 • EFEKTY DZIAŁANIA POŁĄCZENIA IMIDAKLOPRIDU I PERMETRYNY W ZWALCZANIU STADIÓW ROZWOJOWYCH KLESZCZY Z GAT. IXODES RICINUS
 • KATALOG FIRM WETERYNARYJNYCH
 • WYKŁADY ONLINE
 • POSTERS / PLAKATY NAUKOWE
 • VETAGENDA - KALENDARZ WYDARZEŃ WETERYNARYJNYCH
 • PUBLIKACJE KONGRESOWE

  BYDłO

 • ODSTRZAŁ REDUKCYJNY BORSUKÓW JAKO METODA KONTROLI GRULICY BYDŁA
 • SALMONELLOZA BYDŁA MLECZNEGO
 • SEZON PASTWISKOWY A ODKŁADANIE TKANKI TŁUSZCZOWEJ U OPASÓWmembers
 • INDUKCJA PORODU U KRÓW MLECZNYCHmembers
 • WSPÓŁWYSTĘPOWANIE ORAZ MODEL ZARAŻENIA PIERWOTNIAKAMI Z RODZAJU GIARDIA I CRYPTOSPORIDIUM U BYDŁAmembers
 • POPRAWA W ZAKRESIE BIOSECURITY NASIENIA BUHAJA
 • OPTYMALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA ŒWIEŻEGO NASIENIA BUHAJA
 • SKLONOWANA KROWA PRODUKUJE LEK W SWOIM MLEKU

  INNE

 • LECZENIE CHEYLETIELOZY U KRÓLIKÓWmembers
 • ZNACZENIE EPIDEMIOLOGICZNE I EPIZOOTIOLOGICZNE KLESZCZA POSPOLITEGO (IXODES RICINUS) NA TERENIE POLSKI I EUROPY
 • PRZYGOTOWANIE PACJENTÓW Z CHOROBĽ NOWOTWOROWĽ DO OPERACJI CHIRURGICZNEJ
 • REWOLUCJA W LECZENIU TRUDNO GOJĽCYCH SIĘ RAN
 • SHANGHAI INTERNATIONAL PET EXPO 2004 & SHANGHAI INTERNATIONAL DOG SHOW 2004

  KONIE

 • NOWY WGLĄD W PATOGENEZĘ POWYSIŁKOWEGO KRWAWIENIA Z PŁUC U KONImembers
 • NOWE TECHNIKI WYKRYWANIA ANTYGENÓW POWIERZCHNIOWYCH ERYTROCYTÓW U KONImembers
 • CZĘSTOTLIWOŒĆ IZOLACJI HERPESWIRUSÓW KONI Z WYDZIELINY Z JAMY NOSOWEJmembers
 • ZAKAŻENIE LATENTNE U KONI Z SARKOIDAMImembers
 • MITOMYCYNA C JAKO LECZENIE WSPOMAGAJĽCE RAKA PŁASKONABŁONKOWEGO OKA U KONIAmembers
 • SAMOISTNA PLAMICA MAŁOPŁYTKOWA U KONImembers
 • IDENTYFIKACJA LEPTOSPIR POWODUJĽCYCH RONIENIE KLACZYmembers
 • AKTUALNE MOŻLIWOŚCI LECZENIA WRZODÓW ŻOŁĄDKA U KONI

  MAłE ZWIERZęTA

 • WARTOŒĆ KĽTA REDUKCJI BIODRA W PROGNOZOWANIU OSTEOARTRITIS U PSÓWmembers
 • PORÓWNANIE RÓŻNYCH METOD TERAPII KOSTNIAKOMIĘSAKA KRWIONOŒNEGO PRAWEGO PRZEDSIONKA U PSÓWmembers
 • RESEKCJA OKRĘŻNICY U KOTA METODĽ STAPLINGU TRANSREKTALNEGOmembers
 • ZMIANY OGNISKOWE ŒLEDZIONY – KORELACJE ROZPOZNAŃ USG, CYTOLOGICZNYCH I HISTOLOGICZNYCHmembers
 • ODMIENNA LOKALIZACJA PRZYŒRODKOWEJ TRZESZCZKI U WEST HIGHLAND WHITE TERRIERÓWmembers
 • NAPRZEMIENNE STOSOWANIE KARBOPLATYNY I DOKSORUBICYNY U PSÓW Z PRZERZUTAMI KOSTNIAKOMIĘSAKAmembers
 • OBUSTRONNY MIESZANY GUZ NOWOTWOROWY JAJNIKÓW U SUKI (OPIS PRZYPADKU)members
 • NIECODZIENNY OBJAW PRZEPUKLINY PRZEPONY U KOTAmembers
 • WYNIKI ZABIEGU ZESPOLENIA PĘCHERZYKOWO-DWUNASTNICZEGO WYKONANEGO TECHNIKĽ ENDOSKOPOWĽmembers
 • GONIODYSGENEZJA POWIĽZANA Z JASKRĽ PIERWOTNĽ U KOTA (OPIS PRZYPADKU)members
 • ELEKTROSTYMULACJA PRZEZPRZEŁYKOWA U PSA (OPIS PRZYPADKU)members
 • NIETYPOWY OBRAZ KLINICZNY MIĘSAKA NACZYŃ KRWIONOŒNYCH (OPIS PRZYPADKU)members
 • OBRAZ ULTRASONOGRAFICZNY WGŁOBIENIA JELITA U PSÓWmembers
 • WGŁOBIENIE JELITA U KOTÓW - ULTRASONOGRAFICZNE „NIEZWYKŁOŒCI“members
 • ZALEŻNOŒĆ POMIĘDZY POZIOMEM L- KARNITYNY A CHOROBAMI WĽTROBYmembers
 • ORTODROMOWY CZĘSTOSKURCZ NAWROTNY PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY U PSA – OPIS PRZYPADKUmembers
 • DYSTROFIA MIʌNIOWA Z NIEDOBORU DYSTROFINY U WYŻŁA WEIMARSKIEGOmembers
 • ZASTOSOWANIE TECHNIK OBRAZOWANIA DO ROZPOZNAWANIA DREWNIANYCH CIAŁ OBCYCHmembers
 • ZMIANY W WĽTROBIE U PSÓW Z PADACZKA OTRZYMUJĽCYCH PHENOBARBITALmembers
 • SONDA LINIOWA CZY SEKTOROWA - ANALIZA PORÓWNAWCZA W ULTRASONOGRAFICZNEJ DIAGNOSTYCE CIĽŻY U PSÓW
 • PRZEWLEKŁE I NAWRACAJĽCE ZAKAŻENIA DRÓG MOCZOWYCH U PSÓW
 • GRUCZOLAKORAK ŒLUZOTWÓRCZY GRUCZOŁU SUTKOWEGO U KOTA
 • ZEWNĽTRZWYDZIELNICZE NOWOTWORY TRZUSTKI KOTÓW – NAJCZĘSTSZE OBJAWYmembers
 • SELAMEKTYNA W LECZENIU WSZAWICY
 • TOKSYCZNY WPŁYW PRZEDAWKOWANIA FENYLOPROPOLAMINY NA SERCEmembers
 • SKUTECZNOŒĆ DIALIZOWANIA KOTA Z OSTRĽ NIEWYDOLNOŒCIĽ NEREK
 • ZASTOSOWANIE CO2-LASERA W TERAPII GRUCZOLAKA GRUCZOŁU MEIBOMA
 • ZAŁAMANIE SIĘ FILMU ŁZOWEGO PRZED I PO ZNIECZULENIU OGÓLNYMmembers
 • SPONTANICZNE PERFORACJE ŻOŁĽDKA I DWUNASTNICY - OBJAWY KLINICZNE
 • PODSTAWOWE CHOROBY PŁUC KOTÓW
 • ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNEGO STABILIZATORA KLAMROWEGO W ORTOPEDII ZWIERZĽT TOWARZYSZĽCYCH
 • ULTRASONOGRAFIA W DIAGNOSTYCE PORAŻENIA KRTANI U PSÓW
 • DEPRESJA ODDECHOWA / BEZDECH WYWOŁYWANA W NASTĘPSTWIE STOSOWANIA PROPOFOLUmembers
 • DOŻYLNE WLEWY LUDZKICH IMMUNOGLOBULIN U PSÓW Z NIEDOKRWISTOŒCIĽ AUTOHEMOLITYCZNĽ (IMHA)members
 • CHEMICZNIE CZY CHIRURGICZNIE? - NOWA METODA KASTRACJI SZCZENIĽTmembers
 • CIĘŻKA ANEMIA KRWOTOCZNA U PSA W WYNIKU ZŁEJ DIETY
 • KLOMIPRAMINA PRZECIWKO „ZNACZENIU“ KOTÓWmembers
 • SZCZOTKOWANIE ZĘBÓW U ZWIERZĽT TO NIE TYLKO PROFILAKTYKA
 • WIRUS BIAŁACZKI KOCIEJ I PCHŁA KOCIA (CTENOCEPHALIDES FELIS)
 • PASZPORTY DLA ZWIERZĽT

  PRACA I BIZNES

 • NIEWŁAŒCIWE ZASTOSOWANIE METOD STATYSTYCZNYCH W DERMATOLOGII WETERYNARYJNEJ
 • AZATHIOPRYNA ROBI RÓŻNICĘmembers
 • ZDJĘCIA Z 30 KONGRESU WSAVA W MEKSYKU
 • MRÓWKI JAKO OZDOBA W POCZEKALNI
 • GALERIA ZDJĘĆ Z XII KONGRESU PSLWMZ W WARSZAWIE
 • XIII EUROPEJSKI KONGRES STOMATOLOGII WETERYNARYJNEJ
 • OGŁOSZENIA - PRACA, PRAKTYKI, KUPNO, SPRZEDAŻ I INNE
 • PSLWMZ

  ŚWINIE

 • PODAWANIE PROBIOTYKÓW MOŻE OGRANICZYĆ WYSTĘPOWANIE SALMONELLOZY ŚWIŃ
 • TRICHINELOZA: ZALECENIA EUROPEJSKIEGO URZĘDU DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
 • NIEBIESKIE ŚWIATŁO MA USPAKAJAJĄCY WPŁYW NA ŚWINIE
 • TAJEMNICZA BIEGUNKA PROSIĄT
 • KIEDY I JAK SZCZEPIĆ PRZECIWKO MYKOPLAZMOWEMU ZAPALENIU PłUC ŚWIŃ?

 • The Weather in


  WSAVA 2019  25th FECAVA EuroCongress 4-9 September 2019, St. Petersburg / Russia

  the best veterinary practices, the world-known lecturers, the unique place...  esvn-ecvn-symposium_vc2018.gif
  ESVN-ECVN Symposium 2018
  We welcome you to wonderful Copenhagen where we will entertain you with stimulating scientific sessions, neuronal networking and out-of-this world experiences.

  The theme is: Evidence-based Neurology: Neuro signs to Neuroscience - and back

  Oferta pracy w urzedowym sektorze weterynaryjnym w Anglii i Walii  wsava2017vc.gif
  WSAVA and FECAVA 2017 Congress

  ESAVS Courses for the Veterinary Profession - 2017

  Order the ESAVS free information brochure 2017 and learn more about the veterinary intensive training programs in over 20 disciplines in Europe and Asia.
 • Small Animals,
 • Exotic Pets,
 • Equine Medicine

  Course Overview: www.esavs.org • acvim2017vc.gif
  ACVIM Forum 2017 - Innovation, Science and Beyond

 • Archiwum • [ Home ] [ Kontakt ] [ Kalendarz Wydarzen Weterynaryjnych ] [ Privacy Policy ]

  Copyright © 2001-2018 VetContact GmbH
  All rights reserved

  Heimpel CMS

  Content Management System